AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇLARIMIZ

1) Sürdürülebilirlik için eğitim

2) Disiplinlerarası yaklaşım

3) Alternatif Eğitim Metotları

- Okul Dışında Eğitim,

- Yaşayarak öğrenme            

4) Değerler eğitimi 

5) Eğitimin çeşitli etkinliklerle desteklenmesi (oyun, tiyatro, müzik, resim vb)

Okullarda Orman Programı klasik eğitim metotlarından farklı olarak yukarıda belirtilen temellerin sağlanması esasına dayalıdır. Program, sürdürülebilir bir yaşam için eğitimin en temel araç olduğu inancıyla, işlenecek konuların sadece bir dersle sınırlandırılmayıp tüm eğitim sürecine yansıtıldığı (okuldaki tüm zümrelerde uygulanabilirlik hedefi) , öğrencinin birebir içersinde olacağı alternatif eğitim metotlarının uygulandığı ve bunun sonucunda değerler eğitiminin de yer aldığı bir temele sahiptir.

 

HEDEFİMİZ

Okullarda Orman Programı, dünya çapında okul çağındaki çocuklarda aktif, katılımcı ve bilimsel yollar izlenerek yapılan çevre eğitimiyle orman ve ormana ait değerlerin bilincinin oluşmasını amaçlar. Ormanın sadece ağaçlar topluluğu değil, aynı zamanda içinde binlerce tür canlı ve cansız varlığı barındıran ekolojik bir sistem olduğu, yaşamımızda son derece önemli bir yere sahip olduğu gerçeği çeşitli araçlarla kavratılmaya çalışılır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin ormanları açık hava etkinlikleri ile öğrenmesi hedeflenir. 

Okullarda Orman Programı için oluşturulan Orman timi tarafından yapılan tüm çalışmalar, farklı tekniklerle, okulun diğer öğrencilerine, velilere, kısaca tüm yakın çevreye duyurulur. Program çocuklarda çevre bilinci oluşturmasının yanında, başta okullarda orman timinde yer alan öğrencilere olmak üzere programa katılanlara güçlü bir kimlik kazandırması, grup çalışması alışkanlığı aşılaması, gözlem yapma ve raporlama yeteneğini geliştirmesi bakımından da ayrı bir öneme sahiptir.

Okullarda Orman Programına katılacak öğretmenler, ormanların tüm işlevselliğini (kültürel, ekolojik, ekonomik, sosyal vb.) yansıtacak bir biçimde öğrencileriyle çalışmalı, ormanın çok amaçlı kullanım şeklinin günümüz dünyasının bir gerçeği olduğu vurgulanmalıdır. 

Okullarda Orman Programı’nın genel hedefi, orman ve içerisinde barındırdığı tüm yaşam alanı olmakla beraber, program aracılığıyla verilen çevre eğitiminin yeni bir insan tipini, ahlak anlayışını ve tüketim bilincini topluma kazandırmaktır.